Stadgar

Malmö AmatörteaterForum, MAF är en ideell förening och en paraply- och samarbetsorganisation för amatörteatrar i Malmö.
Vår styrelse väljs av MAFs medlemmar på vårt årsmöte och består av olika medlemmar – gruppmedlemmar eller enskilda.

Vill du veta vilka som sitter i styrelsen? – Klicka här!

Stadgar för Malmö AmatörteaterForum

Antagna vid extra årsmöte 130915

§1 Namn
Föreningens namn är Malmö AmatörteaterForum (MAF).

§2 Syfte
MAF är en ideell förening med säte i Malmö Stad.
MAF är en samarbetsorganisation för amatörteatern i Malmö och skall genom sin verksamhet stärka kontakterna och utbytet mellan amatörteatergrupperna. MAF skall verka för såväl kvantitativ som kvalitativ utveckling av amatörteatern i enlighet med medlemmarnas beslut.
MAF skall verka för att amatörteatern förankras i samhället, för konstnärlig yttrandefrihet och demokratiska arbetsformer.
MAF ska i enlighet med medlemmarnas beslut förvalta gemensamma resurser, tillgångar och intressen.
MAF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

§3 a) Gruppmedlemskap
Till gruppmedlem kan antagas varje amatörteatergrupp verksam i Malmö Stad som ställer sig bakom dessa stadgar. För att vara röstberättigad vid föreningens årsmöte måste medlemsgruppen ha betalt den fastställda medlemsavgiften innevarande år. Vid varje årsmöte har varje person i medlemsgruppen en röst. §3 b) Enskilt medlemskap Till enskild medlem i MAF kan antagas var och en som ställer sig bakom dessa stadgar och som betalt fastställd medlemsavgift. Som enskild medlem kallas man till årsmöte och har då rösträtt med en röst per person.

§3 c) Medlemskap
Medlemskap beslutas av styrelsen.

§4 Medlemsavgifter
Beslut om medlemsavgifter fastställs av årsmötet för ett år i taget.

§5 Medlemsgruppernas skyldigheter & rättigheter
Varje medlemsgrupp:
-skall årligen betala den fastställda medlemsavgiften till MAF
-skall årligen välja en ordinarie kontaktperson och minst en ersättare som skall representera gruppen
-skall regelbundet rapportera & informera om sin verksamhet till MAF -har tillgång till MAFs gemensamma resurser. 

§6 Utträde
Medlemsgrupp som utträder ur MAF äger ej rätt till någon del av MAFs gemensamma resurser.

§7 Uteslutning
Medlemsgrupp eller medlem som synbarligen motarbetar MAFs stadgar, varken närvarar eller lämnar återbud till Forummöte eller upprepat missköter sina medlemsåtaganden kan uteslutas. Medlemsgrupp som ej erlagt den för verksamhetsåret fastställda medlemsavgiften före föreskriven tid riskerar uteslutning.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen med minst 3/4 majoritet. Den grupp som hotas av uteslutning skall alltid ges möjlighet att närvara samt yttra sig, men kan dock ej delta i beslut. Utesluten medlemsgrupp äger ej rätt till någon del av MAFs gemensamma tillgångar.

§8 Återinträde
Utesluten medlemsgrupp kan beviljas återinträde i MAF av årsmötet efter en karenstid av minst ett år.

§9 Årsmötet
Årsmötet är MAFs högsta beslutande organ. Det skall hållas senast tre månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse till årsmötet skall tillsammans med dagordning och motioner vara medlemsgrupperna tillhanda senast fjorton dagar före årsmötet.
Röstning via ombud är inte tillåtet. Varje närvarande medlem har en röst. Omröstning sker öppet men vid personval skall sluten omröstning ske om så begärs. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid personval då lottning skall ske.
Vid årsmötet får inga andra ärenden än de som förekommer i den utsända dagordningen behandlas om inte årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutat annorlunda.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden uppkomma till behandling:
1 Årsmötet öppnas.
2 Val av mötesordförande, en mötessekreterare samt två justerare som tillika är rösträknare.
3 Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats.
4 Fastställande av röstlängd.
5 Fastställande av dagordningen.
6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
7 Revisorns berättelse.
8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
9 Behandling av motioner till årsmötet.
10 Fastställande av medlemsavgift.
11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för närmast kommande period.
12 Val av ordförande, kassör, styrelseledamöter samt ersättare. Valberedningens förslag samt ev. övriga förslag.
13 Val av revisor samt revisorersättare.
14 Val av valberedning.
15 Övriga frågor.
16 Mötet avslutas. 

§10 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall sammankallas om ordinarie årsmöte så beslutar, om minst 1/3 av medlemsgrupperna begär det eller då styrelsen så beslutar. Kallelse skall ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte och endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

§11 Motioner
Motionsrätt till årsmötet tillkommer varje medlemsgrupp och enskild medlem som erlagt medlemsavgift. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 januari för att komma upp på följande årsmöte. Infaller datumet en helg, gäller första vardagen efter helgen som sista inlämningsdatum.

§12 Propositioner
Forummötets propositioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 januari för att komma upp på följande årsmöte. Infaller datumet en helg, gäller första vardagen efter helgen som sista inlämningsdatum.

§13 Styrelsen
Styrelsen består av 7-12 personer utsedda av årsmötet, minst 5 ordinarie ledamöter samt minst 2 ersättare. Mandatperioden för ordförande och kassör är 2 år och för övriga ledamöter och ersättare 1 år. Styrelsen konstituerar sig själv, dvs. väljer inom sig sekreterare och vice ordförande, samt beslutar vilka som skall vara firmatecknare, två i förening.
För att styrelsen ska kunna vara beslutsfattande måste 2/3 av styrelsen vara närvarande. Styrelsen träffas minst 4 gånger per år.

Styrelsen fattar beslut i MAFs övergripande angelägenheter. Styrelsen skall verka för MAFs framåtskridande samt tillvarata medlemsgruppernas intressen i enlighet med de riktlinjer årsmötet antagit.
Ingen styrelseledamot får vara anställd personal. Alla medlemsgrupper har närvaro- och yttrandefrihet på styrelsemöten.
Styrelsens mandatperiod är ett år. Vid styrelsemötena skall protokoll föras som undertecknas av ordförande och minst en justerare. Protokollen skall förvaras tillgängliga för alla medlemmar.

§14 Forummötet
Forummötet består av minst en representant från varje medlemsgrupp och fungerar som en länk mellan styrelsen och medlemmarna. Styrelsen kallar till Forummöte, då alla föreningens medlemmar har närvaro- och yttrandefrihet. På Forummöten informerar styrelsen och medlemsgrupperna om sitt arbete och om planerna för nästkommande arbetsperiod.
Vid Forummötena skall protokoll föras som undertecknas av föreningens ordförande och minst en justerare. Protokollen skall förvaras tillgängligt för alla medlemsgrupper. Vid eventuell omröstning på Forummöte har varje medlemsgrupp en röst. 

§15 Anställda
MAFs personal är anställda av föreningen. Beslut rörande de anställda fattas av styrelsen. MAFs verksamhetsledare är gemensamt ansvariga gentemot styrelsen.

§16 Verksamhetsplan & budget
För varje verksamhetsperiod skall verksamhetsplan och budget finnas. Förslag upprättas av styrelsen och verksamhetsledarna tillsammans. Förslaget föreläggs årsmötet för godkännande.

§17 Ekonomisk förvaltning & revision
MAFs verksamhetsår är 1 januari – 31 december. Bokslut upprättas för varje räkenskapsår samt ekonomisk berättelse som överlämnas till revisorn senast tre veckor före årsmötet. En revisor samt en revisorersättare väljs på årsmötet. Dessa väljs på ett år.
Revisorn och revisorersättaren skall vara svenska medborgare och får inte vara ledamöter i styrelsen. Ordinarie revisor får vidare inte stå i beroendeställning till MAF. Revisorn granskar MAFs verksamhet och räkenskaper.

§18 Valberedningen
Valberedningen består av minst tre ledamöter som utses av årsmötet. Valberedningen förbereder nästföljande årsmötes valärenden. Valberedningen kan mellan årsmötena utlysa fyllnadsval, om så är nödvändigt. Valberedningen utser sammankallande inom sig.

§19 Stadgeändring
Dessa stadgar kan endast ändras av två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie, och då med minst 3/4 majoritet av erlagda röster. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa årsmöten.

§20 Upplösning
För upplösning av föreningen Malmö AmatörteaterForum krävs beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie. Vid upplösning skall samtidigt beslut fattas om disposition av MAFs tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångarna skall väckas på samma sätt som motioner.

Medlemmar

Medlemsgrupper

Adress

Torpgatan 21
211 52 Malmö

Social Medier

Facebook

Mail

info@m-a-f.org